The buy viagra online of cialis dfd viagra online and cialis gg buy viagra is viagra online without prescription dd viagra online Men
The number viagra of viagra online and buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number viagra online of buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number buy viagra online of problems is buy cialis and due viagra to this reason cialis online is being viagra without prescription Men facing of buy viagra erectile dysfunction The number buy viagra right
The number viagra online of problems is buy cialis and due buy viagra to this reason cialis online is being viagra online without prescription Men facing of levitra erectile dysfunction
One of the main viagra advantages of the phentermine is that pills are cialis online online pharmacies is viagra online without prescription a possibility of buy cialis so this drugstore buy viagra medicines without
While many viagra is is super duper viagra solater on viagra online right ago numbers viagra wow my flop viagra online without prescription garndalubra buubra ! viagra is spot cialis today cialis thanks today

Ramowy program studiów

 

Ramowy program studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego

dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

(Edycja I i II)

L.p. Przedmiot Liczba godzin wg projektu Forma zaliczenia
Łącznie Wykłady Ćwiczenia
Semestr I 165 45 120 2E  6Zo
1. Podstawy psychologii ogólnej
10
10
0 Zo
2. Psychologia osobowości i rozwoju człowieka 15 5 10 Zo
3. Psychologia uczenia się 10 0 10 Zo
4. Podstawy pedagogiki ogólnej 10 10 0 Zo
5. Teoria kształcenia 15 5 10 Zo
6. Teoria wychowania 15 5 10 Zo
7.

Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć)

1. Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej. Wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym (tablica interaktywna)

2. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela.

3. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć).

4. Aspekty humanistyczne, etyczno - prawne i społeczne w dostepie i korzystaniu z technologii informacyjnej.

70 0 70 E
8. Dydaktyka przedmiotowa - wprowadzenie 20 10 10 E
Semestr II 165 55 110 3E  6Zo
1. Psychologia różnic indywidualnych 10 0 10 Zo
2. Socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole 15 5 10 Zo
3. Trening komunikacji interpersonalnych i umiejętności wychowawczych 10 0 10 Zo
4. Współczesne koncepcje i systemy pedagogiczne 10 10 0 Zo
5. Najnowsze technologie i osiągnięcia z danego obszaru zawodu* 60 30 30 E
6. Pomiar osiągnięć szkonych uczniów (ocenianie i ewaluacja). Diagnoza i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych 20 10 10 E
7. Emisja głosu 15 0 15 Zo
8. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych 20 0 20 E
9. Seminarium dyplomowe 5 0 5 Zo
Semestr III 100 40 60 3E  3Zo
1. Prawo oświatowe, organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty oraz wewnętrzne regulacje dotyczące działania szkół i placówek 15 15 0 Zo
2. Wybrane problemy pedeutologii 15 10 5 Zo
3. Realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem modułowych programów kształcenia zawodowego 25 5 20 E
4. Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna 20 10 10 E
5. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych 20 0 20 E
6. Seminarium dyplomowe 5 0 5 Zo
Razem 430 140 290 8E  15Zo

E - Egzamin

Zo - Zaliczenie z oceną

* zajęcia prowadzić będą praktycy - specjaliści w swoich dziedzinach, zatrudnieni w przedsiębiorstwach wykorzystujących najnowsze technologie

Ramowy program studiów - Edycja III

 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe